Проектът GenGapsDIGI

Преодоляване на половото неравенство при бъдещото дигитално поколение

Бързото технологично развитие и дигитализацията променят нашия работен свят и начина, по които прекарваме ежедневието си. Съглас­но данни от Европейския институт за равенство между половете, при­вличането на повече жени в сферата на точните науки, технологията, инженерството и математиката, ще доведе до икономически растеж с повече работни места (до 1,2 мил. до 2050г.) и увеличаване на брутния вътрешен продукт в дългосрочен план (до 820 млрд. евро до 2050г.). Въпреки това, на ниво Европейски съюз, жените все още съставляват средно само около 17% от работната сила в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Стратегическа позицияБрошура

Партньори по проекта

Клийнтех България е бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно за въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели, като нисковъглеродната и кръгова икономика. Клийнтех България е катализатор за иновативни решения и доверен партньор на бизнеса, публичната администрация, науката и образованието.

„Българска консултантска организация“ е водещата консултантска компания на българския пазар през последното десетилетие. Организацията разполага със силен екип от професионалисти – експерти с богат опит в областта на управлението на европейските фондове и политики, които заедно успяха да наложат качествен стандарт на работа в консултантския сектор в страната.

Кипърският технологичен университет (CUT) е държавен университет в Кипър със стратегическа цел да проектира и развива изследователска дейност както в рамките на университета, така и в сътрудничество с други изследователски институти и организации в Кипър и чужбина. Лабораторията за устойчива енергия на КТУ е многоведомствена изследователска лаборатория, фокусирана върху устойчивото развитие и по-конкретно върху климатичните иновации и образование, слънчевата енергия, енергийната ефективност и биомимикрията.

Проектът „GenGapsDIGI“ е финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014- 2020 г. съгласно грантово споразумение №101005895. Съдържанието на настоящия уебсайт представлява само вижданията на автора и е негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност при използването на информация, съдържаща се на уебсайта!