Проучване във връзка с различията между половете

Продължителност на проучването: 

Начална дата: 28.04.2021г 

Крайна дата: 15.06.2021г 

Участници в проучването: 

  • Студенти и ученици;
  • Професори и училищни преподаватели;
  • Компании и дигитални сектори. 

Аудитория на проучването: 

  • 99 студенти (50.5%);
  • 34 преподаватели (17.3%);
  • 63 представители на фирми (32.1%). 

Настоящето прочване е изготвено в рамките на проекта GenGapsDigi (Намаляване на половото неравенство при бъдещото дигиталното поколение), чиято цел е да се противопостави на половите стереотипи в секторите, свързани с ИКТ и по този начин постигне равенство при вземането на решения за избора на кариера. 

Основната цел на проучването е да разбере защо ученици и студенти от женски пол са негативно настроени към ИКТ сектора и не го възприемат като подхоящ за тях кариерен път. 

Резултатите сочат, че учениците и студентите са разбират концепцията на ИКТ, но не са запознати с половото неравенство в сектора, което ясно индикира, че не обръщат внимание на различията между половете. В допълнение, учениците проявяват интерес към ИКТ събитията, случващи се в съответната им страна, но не са наясно къде и кога се провеждат, което сигнализира за липса на комуникация и промотиране на събитията от организаторите на събития. 

Проучването показва, че предразсъдъците и стереотипите, свързани с пола, преобладават в областите на ИКТ сектора, което създава пречки за привличането, задържането и развитието на момичета и жени в сферата на образованието и преследването на кариера в областта на ИКТ. Резултатите подкрепят теорията, че мъжете са по-склонни да преследват кариера в ИКТ. Това е резултат от ограниченото промотиране на модели за подражание от женски пол, установени в образователната система, тъй като резултатите от проучването показват, че повече от 50% от участниците са съгласни, че взаимодействието с такива модели е важно при избора на кариера. Анализът индикира, че и в двете участващи страни, хората смятат, че правителството трябва да подкрепи процесите за намаляване на неравенствата между половете. 

Освен това, въпреки че и в двете страни участниците смятат професионалното обучение за важно, се забелязва, че служителите нямат време или може би не искат да участват в дейности след работно време, което показва необходимостта от популяризирането на кариера в ИКТ сред жените в ранна възраст. 

Проектът „GenGapsDIGI“ е финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014- 2020 г. съгласно грантово споразумение №101005895. Съдържанието на настоящия уебсайт представлява само вижданията на автора и е негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност при използването на информация, съдържаща се на уебсайта!