Έρευνα αντίληψης για το φυλετικό χάσμα

Διάρκεια έρευνας:

Διάρκεια της έρευνας: 28.04.2021

Ημερομηνία λήξης: 15.06.2021

Στοχευμένες κατηγορίες συμμετεχόντων στην έρευνα:

  • Φοιτητές πανεπιστημίων και σχολείων;
  • Πανεπιστημιακοί και σχολικοί δάσκαλοι/ καθηγητές;
  • Επιχειρήσεις και ψηφιακοί τομείς.

Κοινό της έρευνας

  • 99 φοιτητές (50.5%)
  • 34 καθηγητές (17.3%)
  • 63 εκπρόσωποι εταιρειών (32.1%)

Η ακόλουθη έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου GenGapsDigi (Reducing Gender Gaps for the Digital Generation), με στόχο να αμφισβητηθούν τα στερεότυπα των φύλων γύρω από τους τομείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και να επιτευχθεί έτσι η ισότητα στη λήψη αποφάσεων κατά την επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει γιατί οι μαθήτριες έχουν αρνητικές αντιλήψεις για τις ΤΠΕ και δεν θέλουν να τις αντιληφθούν ως επιλογή σταδιοδρομίας.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ οι φοιτήτριες γνωρίζουν αρκετά καλά την έννοια των ΤΠΕ, δεν έχουν επίγνωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως έχουν περιορισμένη κατανόηση των διαφορών μεταξύ των φύλων γενικά. Επιπλέον, οι φοιτητές γενικά δείχνουν σαφές ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις ΤΠΕ που πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες τους, ωστόσο δεν γνωρίζουν ότι πραγματοποιούνται, γεγονός που υποδηλώνει ένα πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των εκδηλώσεων και της ευαισθητοποίησης που αυτές προκαλούν.

Η έρευνα δείχνει ότι οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο είναι διαδεδομένα στους τομείς των ΤΠΕ, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην προσέλκυση, τη διατήρηση και την εξέλιξη των κοριτσιών και των γυναικών στις σπουδές και τη σταδιοδρομία στον τομέα των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη θεωρία ότι οι φοιτητές πιστεύουν ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν καριέρα στις ΤΠΕ. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης έκθεσης σε πρότυπα που έχουν καθιερωθεί σήμερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι πάνω από το 50% των μαθητών συμφωνούν ότι η αλληλεπίδραση με πρότυπα κατά την επιλογή της επαγγελματικής πορείας είναι σημαντική. Η ανάλυση δείχνει ότι και στις δύο συμμετέχουσες χώρες, οι πολίτες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τις διαδικασίες μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Επιπλέον, ενώ και στις δύο συμμετέχουσες χώρες το κοινό θεωρεί σημαντική την επαγγελματική κατάρτιση, αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι (κυρίως) δεν έχουν το χρόνο ή ίσως δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας, γεγονός που δείχνει τη σημασία της εκλαΐκευσης της σταδιοδρομίας στις ΤΠΕ στις γυναίκες σε νεαρή ηλικία.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης №101005895. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο και είναι αποκλειστική ευθύνη του/ της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτός ο ιστότοπος!